Z důvodu dovolených upravená pracovní doba ve výdejním skladu: pátek 21.6. od 9:00 - do13:00h. V ostatní dny platí stálá pracovní doba.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží od společnosti Benevita a.s., se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha

IČ 14157713

DIČ CZ14157713

www.nebo.cz a www.kredence.cz

linka prodeje: +420 605  970 750 (od PO-PÁ 8.00-18.00)

 linka skladu (stav objednávky): +420 725 582 865 (od PO-PÁ 9.00-15:00)

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Benevita a.s. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha, identifikační číslo 14157713, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 61120/MSPH, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Pojmy

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

Prodávající je obchodní společnost společnost Benevita a.s. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha, identifikační číslo 14157713, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 61120/MSPH. Benevit a.s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k odlišné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, ani je-li spotřebitelem, neboť podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu.

Kupní smlouva

Uzavření kupní smlouvy je potvrzení kupujícího závazné objednávky a zaplacením předem domluvené zálohy, a to buď hotově na některé z poboček společnosti nebo převodem částky na účet.

Tato záloha se poté odečítá od konečné faktury při dodání zboží zákazníkovi. Záloha je nevratná. Pokrývá nezbytně nutné náklady na přípravu objednávky.

Kupní cena

Kupní cena příslušného zboží bude vždy uvedena v potvrzené objednávce. K takto stanovené kupní ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle platných právních předpisů.

Platební podmínky: lze platit převodem nebo hotovostí

Kupní cena se skládá ze zálohy a konečné faktury. Po zaplacení zálohy je objednávka brána jako závazná a již nelze stornovat ani měnit. Zálohová částka je v konečné faktuře odečtena od celkové výše kupní ceny.

Ke kupní ceně se vždy přičítají náklady na balné, dopravné služby za výnos. Pokud si tuto službu zákazník neobjedná při vytvoření objednávky,není možné tuto službu požadovat dodatečně.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické i písemné (papírové), a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Neodpovídající/neúplný stav zboží

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Dodání zboží

Zboží si zákazník převezme osobně na některé z prodejen, které uvádíme na stránkách nebo.cz. Pokud si zákazník nezaplatí službu balného a nakládky, zboží si nakládá sám a jakékoliv mechanické poškození není možné později reklamovat.

Tyto služby jsou zpoplatněné viz ceník na webu www.nebo.cz   v sekci „servis“

V případě, že zákazník zvolí dopravu od společnosti Nebo Trans s.r.o. je nutné si při převzetí zboží vždy zkontrolovat dle dodacího listu. Tak aby objednávka byla kompletní a nepoškozená. Jakékoliv závady/neúplnosti jsou nutné ihned nahlásit dopravci a zaslat reklamaci na reklamační oddělení (viz. Reklamační řád, který najdete na stránkách www.nebo.cz ). Pozdější reklamace, které nebyly zaznamenány společně s dopravcem není možné ze strany prodejce akceptovat.

Balné je stanovené za cenu jednotnou a to 1500Kč celá kuchyň- baleno do bubllikové folie + stretch folie. Použité kuchyňské linky se standardně vozí zabalené do textilního obalu, které jsou po vyložení opět vrácené dopravci. Tento typ balného je zdarma.

Dodací doba

Dodací lhůta je vždy udána při objednání dle konkrétní objednávky. V závislosti na typu modelu, složitosti kuchyňské linky a množství a typu příslušenství. Dodací lhůtu Vám sdělí prodejce při prodeji. Je nutné však počítat až s 10 týdny od zaplacení zálohy.

Právo odstoupit od kupní smlouvy

1. Je-li Objednatel Spotřebitelem, má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Za Spotřebitele není pro účely těchto VOP považován Objednatel, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.

2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel uplatnit za splnění těchto podmínek:

2.1. Spotřebitel doručí zakoupené zboží na vlastní náklady na adresu některé z prodejen včetně písemného odstoupení od kupní smlouvy a uvedení čísla svého účtu, na který mu mají být vráceny peníze,

2.2. musí předložit originální doklad o zakoupení zboží

2.3. v případě odstoupení od koupě  musí být zboží musí být kompletní,a nepoškozené

3. V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen prodávajícímu do 14. dne od převzetí zboží, a v případě odstoupení od smlouvy neplatné.

4. V případě platného odstoupení od smlouvy při vrácení poškozeného zboží může Prodávajícímu vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu poškození zboží. Z toho důvodu je doporučeno vrácené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.

5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou, komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečné ustanovení

1. Prodávající je oprávněn převést práva a povinnosti ze Smlouvy na svého právního nástupce nebo postoupit pohledávky plynoucí z obchodních vztahů na třetí osobu.

2. Objednatel bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s dodržováním těchto OP, se kterými se řádně seznámil na internetových stránkách, porozuměl jim a zavazuje se je dodržovat.

3. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně tyto obchodní podmínky a je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách.

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01.07.2021

Kontaktní formulář

Vyplňte svůj kontakt a my se Vám ozveme! Vytvoříme nabídku přímo pro Vás na míru!

Kontaktní formulář

Naše nabídka

crossmenu